GT-Wave863N6

무선구간속도 1.3Gbps / Throughput 600Mbps
1000Mbps x 2 Ethernet / 3x3 MIMO 안테나
2.4GHz / 5GHz 802.11ac
적용분야

스마트시티, U-City, 공공WiFi망 무선망백홀
무선CCTV , 산불감시, 장거리 전송 5Km
안테나 장착 포트 N-feamle 6개,


GT-Wave863

무선구간속도 1.3Gbps / Throughput 600Mbps
1000Mbps x 2 Ethernet / 3x3 MIMO 안테나
2.4GHz / 5GHz 802.11ac
적용분야

스마트시티, U-City, 공공WiFi망 무선망백홀
무선CCTV , 산불감시, 장거리 전송 5Km